Process Kavramı ve xv6 Çekirdeğindeki Gerçekleştirimi

Şimdi gelin bir işletim sisteminin en temel kavramlarından biri olan process kavramına bakalım.

Not

Bu kelime Türkçe’ye genelde proses olarak çevriliyor ama tam Türkçe bir kelime gibi durmuyor. Süreç denebilir belki ama o da orijinal anlamından kaymış mı oluyor bilemiyorum, terimler.org’da süreç olarak çevrilmiş. Bilgisayar Kavramları sitesinde ve Vikipedi’de işlem olarak belirtilmiş. Ben tahmin ediyorum ki el alışkanlığı process yazmaya devam edeceğim ama benim kulağıma işlem daha doğru geliyor.

Bilgisayar programı dediğimiz şeyler genelde sabit diskte duran ve işletim sistemi tarafından çalıştırılabilen dosyalar. İşletim sistemine göre bu çalıştırılabilir dosyaların formatları ve uzantıları değişebiliyor. Örneğin Windows sistemlerde tipik olarak .exe uzantısından ve PE formatından bahsediyoruz, xv6 gibi Unix temelli sistemlerde, Linux dahil olmak üzere, bu formatın adı ELF oluyor. Bu tarz sistemlerde dosya uzantısının pek bir önemi yok. Biz bir programı çalıştırdığımız zaman, masaüstü ortamında çift tıklayarak, ya da komut satırından çalıştırarak bir dizi işlem gerçekleşiyor. İşletim sisteminin çeşitli bileşenleri ve çekirdeği bu dosyayı okuyor, ana belleğe yani RAM’e açıyor ve programın içerisinde bulunan CPU komutlarını çalıştırmaya başlıyor. İşte çalışan programlara temel olarak process diyoruz.

Process’ler kernel tarafından oluşturulan ve takip edilen birimler. Kernel içerisinde her process için bir veri yapısı içerisinde çeşitli bilgiler tutuluyor. Bu tutulan bilgilerin ne olduğu işletim sisteminden işletim sistemine değişiyor. xv6, Linux gibi sistemlerde process’e ait temel bilgiler arasında PID yani Process ID geliyor. İşletim sistemi, her process’e herhangi bir t anında sistemde tekil yani unique olan bir tam sayı atıyor, TC kimlik no gibi düşünün ama çok daha kısa. Yani herhangi bir anda aynı PID değerine sahip iki farklı process sistemde yer almıyor. Fakat TC kimlik no’dan bir farkı var, ölen bir kişinin kimlik numarası yeni doğan birine verilmiyor yani evrensel olarak tekil gibi düşünebiliriz. Sistem uzun süre açık olursa ve sürekli bir process oluşturulması ve process’in sonlanması gerçekleşirse PID değerleri tükenebilir, o yüzden Linux gibi sistemlerde eski fakat kullanılmayan PID değerleri tekrar başka process’lere verilebilir. Sistem açıldıktan kapanana kadar bir PID değeri sadece tek bir process’i gösterecek diye bir kıstas yok ama elbette herhangi bir anda bir PID değeri bir adet process’i göstermeli. Bu dediklerim Linux gibi çekirdekler için geçerli. xv6’nın çekirdek kodundan anladığım kadarıyla böyle bir tedbire gidilmemiş. Bu kadar fazla process’in yaratılıp, ölüp, tekrar yaratılacağı düşünülmemiş gibi anlıyorum ama yanılıyor da olabilirim, ilerleyen bölümlerde deneriz, belki bir fork bomb saldırısı yaparız kernel’e.

Bununla beraber bir process ile tutulan en önemli bilgilerden biri de file descriptor table yani o process’e açık olan dosyalar ile ilgili bilgiler. Örneğin biz open() ile dosya açtıkça aslında kernel bu tablonun bir satırında dosya ile ilgili bilgiler tutuyor.

Elbette tahmin edersiniz ki C’de adı tablo olan bir tür ya da veri yapısı yok. Ama satırlardan oluşan tabloyu çok güzel modelleyebilen bir C aracımız var: array yani diziler!

xv6: proc, struct proc ve struct file

Şimdi xv6 kernel kodunda bu veri yapılarını bulmaya çalışalım. xv6 minimal ve temiz yazılmış kodlara sahip, o yüzden bulmak zor olmuyor.

Not

Yazının ilerleyen kısımlarında f5b93ef nolu commit’i referans alacağım.

Önce şu koda bakalım:

kernel/proc.c
 9struct cpu cpus[NCPU];
10
11struct proc proc[NPROC];
12
13struct proc *initproc;

Her bir process için tutulan veri yapısının türü struct proc. xv6 basit bir kernel olduğu için aynı anda sistemde bulunabilecek process sayısı limitlenmiş. Bu maximum sayı, NPROC, kadar struct proc türünden eleman tutabilecek proc isimli bir dizi oluşturuluyor. Yani kernel maximum sayıda process olacakmış gibi bu alanı en baştan ayırıyor. Elbette bu yöntem en optimum yöntem değil. Çünkü biz çoğu zaman 1-2 process çalıştırıyor oluyoruz. Bu da bellek tüketimi açısından verimli bir yaklaşım değil, kullanmadığımız birçok alan kalıyor. Diğer bir problemli yanı da genişlemeye imkan sağlamıyor olması. Yani derleme zamanında belli olan NPROC değerini çalışma zamanında yani runtime sırasında değiştiremiyoruz. Yine de basit bir kernel için mantıklı bir tasarım tercihi diyebiliriz.

NPROC ise şurada tanımlı:

kernel/param.h
1#define NPROC    64 // maximum number of processes
2#define NCPU     8 // maximum number of CPUs
3#define NOFILE    16 // open files per process

Varsayılan olarak bu değer 64. Elbette ilgili dosyayı değiştirerek bu değerle oynayabiliriz. Peki struct proc nasıl bir şey?

kernel/proc.h
 84// Per-process state
 85struct proc {
 86 struct spinlock lock;
 87
 88 // p->lock must be held when using these:
 89 enum procstate state;    // Process state
 90 void *chan;         // If non-zero, sleeping on chan
 91 int killed;         // If non-zero, have been killed
 92 int xstate;         // Exit status to be returned to parent's wait
 93 int pid;           // Process ID
 94
 95 // wait_lock must be held when using this:
 96 struct proc *parent;     // Parent process
 97
 98 // these are private to the process, so p->lock need not be held.
 99 uint64 kstack;        // Virtual address of kernel stack
100 uint64 sz;          // Size of process memory (bytes)
101 pagetable_t pagetable;    // User page table
102 struct trapframe *trapframe; // data page for trampoline.S
103 struct context context;   // swtch() here to run process
104 struct file *ofile[NOFILE]; // Open files
105 struct inode *cwd;      // Current directory
106 char name[16];        // Process name (debugging)
107};

Oldukça kalabalık bir veri yapısı. Elbette Linux gibi “gerçek” işletim sistemlerinde daha da çok eleman oluyor fakat mantık olarak aynı. Burada dikkat ederseniz başka kullanıcı tanımlı veri yapıları da var, enum ve diğer struct lar.

int pid elemanı, process id’yi tutuyor. char name[16] ile process’in adı tutuluyormuş ama yorumda debug amaçlı olduğu söyleniyor. Yani insanlar için konmuş, kernel bir process’i pid değerinden tanıyor, isim onun için önemli değil.

Burada bulunan tüm elemanlara şu an bakmamız pek doğru olmaz, zamanı geldikçe inceleriz. Ama birkaç tanesini görelim:

kernel/proc.h
82enum procstate { UNUSED, USED, SLEEPING, RUNNABLE, RUNNING, ZOMBIE };

enum procstate ile process’in state’i yani durumu belirtiliyor. Bu kavramlara ilerleyen kısımlarda muhtemelen scheduler başlığı altında değiniriz. Bir process, çalışmayı bekliyor (RUNNABLE), aktif olarak CPU’da çalışıyor (RUNNING) gibi durumlarda olabilir.

kernel/proc.h
 1// Saved registers for kernel context switches.
 2struct context {
 3 uint64 ra;
 4 uint64 sp;
 5
 6 // callee-saved
 7 uint64 s0;
 8 uint64 s1;
 9 uint64 s2;
10 uint64 s3;
11 uint64 s4;
12 uint64 s5;
13 uint64 s6;
14 uint64 s7;
15 uint64 s8;
16 uint64 s9;
17 uint64 s10;
18 uint64 s11;
19};

Bir diğer ilginç eleman da struct context türünden olan. Bu tür, context switch işlemleri sırasında CPU registerlarını depolamak için kullanılıyor. Bunlar RISC-V işlemciye ait register’lar.

Şimdi gelelim file descriptor table a yani struct file *ofile[NOFILE]; elemanına. Burada NOFILE isminde sembolik bir sabit var.

kernel/param.h
1#define NPROC    64 // maximum number of processes
2#define NCPU     8 // maximum number of CPUs
3#define NOFILE    16 // open files per process

Burada da NPROC gibi bir mantık var aslında. Bir process’in bir t anında açık tutabileceği maksimum dosya sayısı NOFILE ile limitlenmiş durumda. NPROC için söylediğimiz her şey burada da geçerli (bellek verimliliği konuları ve limitler).

struct file *ofile[NOFILE]; ifadesine bir bakalım. Burada ofile isminde bir dizi var, NOFILE kadar eleman tutabiliyor, yani varsayılan değeri ile 16 adet. Her bir elemanın türü struct file*, yani struct file türünden bir nesneye bir pointer. Yani burada bir pointer dizisi var.

kernel/file.h
 1struct file {
 2 enum { FD_NONE, FD_PIPE, FD_INODE, FD_DEVICE } type;
 3 int ref; // reference count
 4 char readable;
 5 char writable;
 6 struct pipe *pipe; // FD_PIPE
 7 struct inode *ip; // FD_INODE and FD_DEVICE
 8 uint off;     // FD_INODE
 9 short major;    // FD_DEVICE
10};

struct file türü bu şekilde tanımlanmış. Örneğin her bir dosyanın bir türü, yani type değeri var. Ya da dosya readable mı ve writable mı? Bunlar da burada tutuluyor. Tüm elemanlara şimdi bakmayalım, dosya sistemi bölümüne saklayalım. Buradaki önemli elemanlardan biri de uint off; elemanı yani, offset değeri. Biz dosyaya okuma ve yazma yaptığımız zaman bir sonraki okuma ve yazmanın nereye yapılacağı bu off elemanında saklanıyor. Örneğin arka arkaya write(fd, "Merhaba Dunya!\n", 15) çağırırsak aslında bunlar aynı dosyada üst üste değil, ard arda yazılacaktır. Çünkü her yazmada ve okumada kernel bu değeri değiştirmekte daha doğrusu arttırmaktadır. Bu sayede biz write() ve read() çağrıları yaptıkça otomatik olarak dosyada ilerleriz. Burada her iki fonksiyon için ayrı birer offset değeri olmadığına dikkat edelim. Yani write() yaptıkça off değerinin değişmesi ardından yapılacak read()in nereden yapılacağını etkiliyor.


../_images/process-struct-proc-ve-struct-file.jpg

struct proc ve struct file arasındaki ilişki görüldüğü gibidir. ofile[] dizisinin elemanları birer struct file* dır yani pointer’dır. Her biri bir struct file türünü gösterir. Elbette açık olan dosya sayısı kaç ise, o kadar ofile elemanın gösterdiği yer geçerlidir. Yukarıdaki örnekte 3 adet açık dosya varmış gibi düşünebilirsiniz.

struct file içerisindeki uint off üyesini sadece bir örnek olsun diye yazdım. Yeşil okların gösterdiği yerler sanki bu elemanın adresi gibi gözüküyor, bu şekilde değil. ofile[] elemanları struct file nesnelerinin başlangıcını, yani ilk elemanını gösteriyor. Göbekten bir elemanı göstermiyor yani.

Verilerin Bellekte Tahsis Edilmesi

struct file *ofile[NOFILE]; ifadesini hatırlayalım. Bir process oluşturulduğu zaman bu pointer dizisinin gösterdiği elemanların bellekte tahsis edilmesi gerekmektedir. Çünkü bunlar birer pointer fakat gösterdikleri yerde gerçekten de struct file türünden nesneler olmalı ki dereference edebilelim, yani *ptr şeklinde erişebilelim.

Aşağıdaki koda bakalım:

kernel/sysfile.c
344if((f = filealloc()) == 0 || (fd = fdalloc(f)) < 0){
345 if(f)
346  fileclose(f);
347 iunlockput(ip);
348 end_op();
349 return -1;
350}

Yukarıdaki kodda f, struct file *f şeklinde tanımlanmış. Burada minik bir C hilesi var. if içerisindeki || yani logical OR operatörü bir sequence point tanımlıyor ve ayrıca bu operatörün short circuit özelliğinden faydalanılmış. Burada ilk olarak f = filealloc() işleminin yapılacağı C standartları tarafından garanti ediliyor. Eğer == 0 ile karşılaştırma doğru olursa yani f aslında null-pointer olursa, fd = fdalloc(f) işlemi || operatörünün short-circuit özelliğinden dolayı yapılmıyor. Böylece, fd = fdalloc(f) ifadesinin sadece f in null-pointer olmadığı yani filealloc() işleminin başarılı olduğu durumda yapılacağı garanti ediliyor.

kernel/file.c
28// Allocate a file structure.
29struct file*
30filealloc(void)
31{
32 struct file *f;
33
34 acquire(&ftable.lock);
35 for(f = ftable.file; f < ftable.file + NFILE; f++){
36  if(f->ref == 0){
37   f->ref = 1;
38   release(&ftable.lock);
39   return f;
40  }
41 }
42 release(&ftable.lock);
43 return 0;
44}
45
46// Increment ref count for file f.
47struct file*
48filedup(struct file *f)
49{
50 acquire(&ftable.lock);
51 if(f->ref < 1)
52  panic("filedup");
53 f->ref++;
54 release(&ftable.lock);
55 return f;
56}

filealloc() yani file allocate fonksiyonu bize bir yerlerden bir struct file nesnesi buluyor ve bunun adresini dönüyor. Peki nereden? ftable denen bir yerden. Bu da yine aynı dosyada tanımlı.

kernel/file.c
17struct {
18 struct spinlock lock;
19 struct file file[NFILE];
20} ftable;

Yine bir sembolik sabit ile karşlaştık, NFILE.

kernel/param.h
4#define NFILE    100 // open files per system

Bu sefer de sistem genelinde açık olabilecek toplam dosya sayısının bir limiti olduğunu gördük. Yani varsayılan olarak bir process 16 adet dosya açabiliyordu, NOFILE, fakat sistem genelinde toplamda 100 adet açık dosya olabiliyor, NFILE. Elbette bunlar varsayılan değerler, değiştirebilirsiniz.

Yani filealloc() aslında zaten derleme sırasında statik olarak allocate edilmiş bir diziden bize bir adres dönüyor.

kernel/sysfile.c
37// Allocate a file descriptor for the given file.
38// Takes over file reference from caller on success.
39static int
40fdalloc(struct file *f)
41{
42 int fd;
43 struct proc *p = myproc();
44
45 for(fd = 0; fd < NOFILE; fd++){
46  if(p->ofile[fd] == 0){
47   p->ofile[fd] = f;
48   return fd;
49  }
50 }
51 return -1;
52}

fdalloc() ise bu struct file türünden nesnenin adresini o processin boş olan ilk ofile[] elemanına yerleştiriyor ve bu elemanın indeks değerini dönüyor. Yani günün sonunda open() ile bu şekilde bir file descriptor değeri almış oluyoruz. Bu kod sayesinde open() ile alacağımız fd değerinin olabilecek en düşük değer olacağı garanti ediliyor.

Hatırlarsanız bir önceki örneklerde fd değeri olarak 3 değerini alıyorduk. Çünkü ofile[0], ofile[1] ve ofile[2] dolu oluyordu. Bunlar sırası ile stdin, stdout ve stderr dosyalarını gösteriyorlar.

Hadi Gözlemleyelim! 👀

Madem elimizde QEMU ve GDB var, e bunlara bir bakalım.

Okumadıysanız: GDB ile Hata Ayıklama (Debug 🐛)

Standart debug altyapımız ile sistemi boot edip, gdb den kernel içerisinde bulunan bu veri yapılarına bakmaya çalışalım.

(gdb) file kernel/kernel
Reading symbols from kernel/kernel...
(gdb)

(gdb) c
Continuing.

Şimdi şu ftable ı bir görmeye çalışalım. ctrl-c ile durduruyoruz ve print ediyoruz.

(gdb) p ftable
$1 = {lock = {locked = 0, name = 0x80008648 "ftable", cpu = 0x0}, file = {{
   type = FD_DEVICE, ref = 6, readable = 1 '\001', writable = 1 '\001',
   pipe = 0x0, ip = 0x80016f08 <itable+160>, off = 0, major = 1}, {
   type = FD_NONE, ref = 0, readable = 1 '\001', writable = 1 '\001',
   pipe = 0x0, ip = 0x80016f08 <itable+160>, off = 0, major = 1}, {
   type = FD_NONE, ref = 0, readable = 0 '\000', writable = 0 '\000',
   pipe = 0x0, ip = 0x0, off = 0, major = 0} <repeats 98 times>}}
(gdb)

ftable yapısını hatırlayalım:

struct {
 struct spinlock lock;
 struct file file[NFILE];
} ftable;

İlk olarak lock elemanının içeriğini görüyoruz, türü struct lock. Şimdilik bununla ilgilenmiyoruz. Daha sonra file[0] ın içeriğini görüyoruz. struct file ı hatırlayalım:

struct file {
 enum { FD_NONE, FD_PIPE, FD_INODE, FD_DEVICE } type;
 int ref; // reference count
 char readable;
 char writable;
 struct pipe *pipe; // FD_PIPE
 struct inode *ip; // FD_INODE and FD_DEVICE
 uint off;     // FD_INODE
 short major;    // FD_DEVICE
};

Türü, FD_DEVICE olan bir dosya sistemde açık, şimdilik bununla ilgilenmiyoruz. Onun dışında sanki açık dosyamız yok. Di mi? Diğerleri hep FD_NONE. Daha doğrusu ref=0 bize o elemanın bir dosyayı göstermediğini bize söylüyor.

Bu çok garip değil çünkü hiç bir program çalıştırmıyoruz, hiç bir dosya açmadık.

Şimdi bir tane dosya açıp biz programı sonlandırana kadar bekleyen bir program yazalım.

user/acbekle.c
 1#include "kernel/types.h"
 2#include "user/user.h"
 3#include "kernel/fcntl.h" //O_WRONLY vs
 4
 5static char buf[1];
 6
 7int main() {
 8 int fd;
 9
10 fd = open("not.txt", O_RDWR|O_CREATE|O_TRUNC);
11
12 if (fd < 0){
13  fprintf(2, "fd = %d not.txt acilamadi!\n", fd);
14  exit(1);
15 }
16
17 printf("fd = %d\n", fd);
18
19 read(0, buf, 1);
20
21 exit(0);
22}

Not

acbekle.c de Aç Bitir gibi oldu, ürün yerleştirme yaptım!

Yukarıdaki program, not.txt isimli bir dosyayı açıyor ve kullanıcıdan stdin den bir girdi gelene kadar bekliyor. Bu noktada not.txt hep açık kalıyor.

Şimdi tekrar debug başlatalım. Programımızı çalıştıralım ve program read() kısmında beklerken gdb üzerinden ftable içeriğine tekrar bakalım.

xv6 kernel is booting

hart 1 starting
hart 2 starting
init: starting sh
$ acbekle
fd = 3

GDB:

(gdb) print ftable
$1 = {lock = {locked = 0, name = 0x80008648 "ftable", cpu = 0x0}, file = {{
   type = FD_DEVICE, ref = 9, readable = 1 '\001', writable = 1 '\001',
   pipe = 0x0, ip = 0x80016f08 <itable+160>, off = 0, major = 1}, {
   type = FD_INODE, ref = 1, readable = 1 '\001', writable = 1 '\001',
   pipe = 0x0, ip = 0x80016f90 <itable+296>, off = 0, major = 1}, {
   type = FD_NONE, ref = 0, readable = 0 '\000', writable = 0 '\000',
   pipe = 0x0, ip = 0x0, off = 0, major = 0} <repeats 98 times>}}
(gdb)

Burada gördüğünüz üzere şimdi file[1] de dolu, FD_INODE tipinde ve ref = 1 olmuş. Dosya sistemi konusuna ileride bakarız ama bu bizim dosyamız mı bunu görebilir miyiz?

struct file ın ip elemanı struct inode türünden bir nesneye bir pointer. Burada adresinin değerinin ip = 0x80016f90 olduğunu görüyoruz. Bu adresi, struct inode türüne cast edip içeriğine bakalım.

(gdb) p (struct inode)*(0x80016f90)
$2 = {dev = 1, inum = 25, ref = 1, lock = {locked = 0, lk = {locked = 0,
   name = 0x80008638 "sleep lock", cpu = 0x0}, name = 0x80008570 "inode",
  pid = 0}, valid = 1, type = 2, major = 0, minor = 0, nlink = 1, size = 0,
 addrs = {0 <repeats 13 times>}}

Şimdi dediğim gibi dosya sistemi konusuna gelmedik ama burada inum = 25 değerine dikkat edelim.

Şimdi programımızı klavyeden bir şeye basarak sonlandıralım. Tabii öncesinde GDB’de c ile devam edelim. xv6 üzerinde bir ls çekelim:

$ ls
.       1 1 1024
..       1 1 1024
README     2 2 2305
xargstest.sh  2 3 93
cat      2 4 32848
echo      2 5 31696
forktest    2 6 15824
grep      2 7 36224
init      2 8 32192
kill      2 9 31656
ln       2 10 31480
ls       2 11 34784
mkdir     2 12 31712
rm       2 13 31696
sh       2 14 54144
stressfs    2 15 32584
usertests   2 16 180624
grind     2 17 47536
wc       2 18 33800
zombie     2 19 31056
merhaba    2 20 31160
loop      2 21 31792
not      2 22 31912
acbekle    2 23 31512
console    3 24 0
not.txt    2 25 0

not.txt nin yanındaki 25 değeri dikkatinizi çekti mi? İşte bu değer o dosyanın i-node değeri. Yani ftable.file[1] gerçekten de bu dosyaymış!

İşte bu da ls in bastığı 25 değerinin i-node olduğunun kanıtı (açık kaynağın gücü 🤪):

user/ls.c
46case T_FILE:
47 printf("%s %d %d %l\n", fmtname(path), st.type, st.ino, st.size);
48 break;

Bu sefer process’imize ait struct proc içeriğindeki ofile[3] ün, çünkü fd = 3 görüyoruz, ftable.file[1] nesnesini gösterdiğinden emin olalım. struct proc proc[NPROC] içerisinden bizim process’in bilgilerini bulmak için PID değerine ihtiyacımız olacak. Neyse ki xv6’nın int getpid(void); şeklinde bildirilen bir fonksiyonu var. Bu bizim processimizin PID değerini bizi söylecek. Programımızı modifiye edelim:

user/acbekle.c
 1#include "kernel/types.h"
 2#include "user/user.h"
 3#include "kernel/fcntl.h" //O_WRONLY vs
 4
 5static char buf[1];
 6
 7int main() {
 8 int fd;
 9
10 fd = open("not.txt", O_RDWR|O_CREATE|O_TRUNC);
11
12 if (fd < 0){
13  fprintf(2, "fd = %d not.txt acilamadi!\n", fd);
14  exit(1);
15 }
16
17 printf("fd = %d\n", fd);
18 printf("PID = %d\n", getpid());
19
20 read(0, buf, 1);
21
22 exit(0);
23}

Bunu derleyip biraz önceki gibi debug edelim:

xv6 kernel is booting

hart 1 starting
hart 2 starting
init: starting sh
$ acbekle
fd = 3
PID = 3

Ne tesadüftür ki PID değerimiz de 3 imiş. O zaman gdb’den proc a bir bakalım.

(gdb) p proc

...
{lock = {locked = 0, name = 0x800081b8 "proc", cpu = 0x0},
state = SLEEPING, chan = 0x80021d28 <cons+152>, killed = 0, xstate = 0,
pid = 3, parent = 0x80008ed8 <proc+360>, kstack = 274877878272,
sz = 16384, pagetable = 0x87f43000, trapframe = 0x87f60000, context = {
 ra = 2147488962, sp = 274877882000, s0 = 274877882048, s1 = 2147520576,
 s2 = 2147518784, s3 = 1, s4 = 4096, s5 = 1, s6 = 1, s7 = 4,
 s8 = 18446744073709551615, s9 = 10, s10 = 361700864190383365,
 s11 = 361700864190383365}, ofile = {0x80018a70 <ftable+24>,
 0x80018a70 <ftable+24>, 0x80018a70 <ftable+24>, 0x80018a98 <ftable+64>,
 0x0 <repeats 12 times>}, cwd = 0x80016e80 <itable+24>,
name = "acbekle\000\000\000\000\000\000\000\000"},
...

Bunun çıktısı biraz kalabalık oluyor, ben sizin için temizledim. Şimdi, pid=3 olan struct proc nesnesini bulduk. Burada ofile kısmına bakalım. Dikkat edersek ilk 4 elemanı dolu, sonrası 0. İlk 3 eleman process’in standart akımları. Fakat 4. eleman yani [3] olan bizim not.txt dosyamız. Değerinin 0x80018a98 olduğuna dikkat edelim. Bu ilgili struct file nesnesinin adresi olmalı. Peki öyle mi? Bir önceki GDB çıktısında bu dosyanın aslında ftable.file[1] olduğunu görmüştük. GDB’ye bunun adresini soralım:

(gdb) print &ftable.file[1]
$2 = (struct file *) (gdb) print &ftable.file[1]
$2 = (struct file *) 0x80018a98 <ftable+64> <ftable+64>

Ve bize 0x80018a98 değerini döndü.

Yani process’in 3 nolu file descriptor değeri gerçekten de not.txt’yi gösteriyormuş

Siz dilerseniz başka şeyleri de gözlemleyebilirsiniz. Mesela yazma ve okuma yaptıkça struct file ın off üyesinin değeri nasıl değişiyor, buna bakabilirsiniz. Ben artık burada kesiyorum.

Özet

Bu bölümde, genel olarak process kavramına ve xv6 üzerindeki implementasyonuna baktık. GDB ile de çalışan bir sistem üzerinde gözlemledik. Process’lerle ilgili kernelde saklanan en önemli verilerden biri de file descriptor table dır. Elbette struct proc içerisindeki Buna vurgu yapmamın sebebi ilerleyen bölümlerde göreceğimiz fork() ve exec() sistem çağrıları ve bu arada yapılan I/O redirection işlemleridir.